Tietosuojaseloste

Tämä on Crefisol Line Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Crefisol Line Oy Y-tunnus 3309663-5)
Patakallionkatu 16, 15230 Lahti

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Erja Palm
info(ä)crefisol.fi
0445536303

3. Rekisterin nimi
Crefisol Line Oy Asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Rekisteriin tallennettavia rekisteröityjä ovat asiakasyritysten yhteyshenkilöt sekä potentiaaliset asiakkaat ja verkkosivustojemme käyttäjät.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus asiakaspalvelu sekä asiakkuuksien ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvien suhteiden hoitaminen ja analysointi, asiakasviestintä ja markkinointi. Tietoja voidaan käyttää myös Crefisol Line Oy:n liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen sekä asiakasmäärien mittaamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
Henkilön nimi ja asema yrityksessä
Yritys/organisaatio
Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
www-sivustojen osoitteet
Verkkoyhteyden IP-osoite
Tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa
Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
Laskutustiedot
Mahdolliset profilointi- ja kiinnostustiedot
Palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, evästeet
Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
Mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot
Tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkailta itseltään mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan sekä verkkopalveluiden käytön (kuten evästeiden ja vastaavien tekniikoiden) yhteydessä saaduista tiedoista. Tiedot merkitään rekisteriin sellaisina, kuin ne on rekisteröidyltä itseltään saatu, ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.
Crefisol Line Oy käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Crefisol Line Oy ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja muille ulkopuolisille tahoille. Crefisol Line Oy voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen Crefisol Line Oy:n suoramarkkinointirekistereihin suoramarkkinointiluvan sen mahdollistaessa.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Crefisol Line Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee esittää henkilökohtaisesti tai lähettää kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteristä vastaavalle yhdyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia ja etämyyntiä varten. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteristä vastaavalle yhdyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa).